Obchodní podmínky platné od 1.11.2020

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky se v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „OZ“), vztahují na právní vztahy obchodní společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 272 58 611, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10035  (dále jen prodávající) s kupujícími v internetovém obchodě prodávajícího  (dále jen „kupující“), a to jako jak fyzických osob (dále jen „spotřebitel“), tak podnikajících fyzických osob a obchodních korporací (dále jen „podnikatel“).

1.2. Internetový obchod prodávajícího, jehož prostřednictvím je kupní smlouva uzavírána, je provozován prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pivovar-rychtar.cz (dále jen „webová stránka“). K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází prostřednictvím webového rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je prostřednictvím webového rozhraní uzavírána. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a v českém jazyce jsou rovněž sepsány obchodní podmínky.

1.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Nekázanka 858/5 Nové Město, 110 00 Praha 1.  Adresa elektronické pošty je a zakaznicky.servis@pivovary-lobkowicz.cz, telefon je 800 987 789 (dále jen „kontaktní údaje prodávajícího“).

2. Prodávané zboží

2.1. Prodávající nabízí prostřednictvím webového rozhraní k prodeji piva z nabídky výrobce (dále jen „zboží“).

2.2. Ve webovém rozhraní si kupující volí v konfigurátoru pro individualizaci zboží jednotlivé parametry dle druhu a charakteru zboží.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, ceny obalů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Ve webovém rozhraní kupující specifikuje v konfigurátoru zboží své individuální požadavky na zboží v rozsahu, ve kterém to konfigurátor zboží umožňuje. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4. Kupující „označí“ individualizované zboží v elektronickém objednávkovém formuláři, který se nachází ve webovém rozhraní.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží,

– náklady na balné,

– údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a pro zaslání zboží (zejm. jméno a

příjmení/firma kupujícího, identifikační číslo, adresu bydliště nebo sídla kupujícího, adresu pro doručení zboží, telefonní číslo kupujícího, elektronickou adresu kupujícího), dále společně jen jako „objednávka“. Kupující vyplněním objednávkového formuláře potvrzuje, že je starší 18 ti let. Prodávající si vyhrazuje právo zboží s obsahem alkoholu kupujícímu, mladšímu 18 ti let, nedodat.

3.6. Objednávku je možné zadat také prostřednictvím elektronické zprávy na e-mailovou adresu zakaznicky.servis@pivovary-lobkowicz.cz, nebo na telefonicky na telefonu 800 987 789 (v pracovní dny od 7 hod do 17 hod).

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tedy nepoužije.

4. Ceny a platební podmínky

4.1. Veškerý sortiment zboží včetně cen je uveden na webovém rozhraní.

4.2. U všech druhů zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní ceny, které v sobě již zahrnují DPH.

4.3. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zjevně zveřejněnou omylem. O takové  

kupujícího.

4.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu v hotovosti při dodání v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.5. Obaly jsou zálohovány a prodávající bere zpět výhradně lahve 0,5l a sudy prodávajího pouze v množství, které bylo prodávajícím dodáno.

5. Doručování

5.1. Zboží objednané prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu dodává prodávající v okresech vyznačených ve webovém rozhraní.

5.2. Prodávající dodává pouze celé balení, 20 x 0,5 l lahví, nebo multibalení lahví 7 x 0,5 l a 8 x 0,5 l. V případě objednávky limonád PET lahvích je celé balení 12 x 0,5 l PET.

5.3. Zboží je dodáváno v den, který je uveden na webové stránce, když objednávka musí být zadána nejpozději do 17,00 předchozího dne. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Po dohodě s prodávajícím však může kupující samostatným ujednáním v kupní smlouvě s prodávajícím sjednat, aby bylo zboží dodáváno v jiný prodávajícím odsouhlasený den.

5.4. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od přepravce.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. V případě, že nedojde k převzetí zboží kupujícím na adrese, kterou uvedl jako adresu pro dodání zboží v objednávce, v důsledku čehož dojde k vrácení zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu v důsledku nepřevzetí objednaného zboží vznikla.

5.7. Kupujícímu mohou být písemnosti doručovány na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1828 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne doručení zboží.

6.2. Podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nenáleží.

6.3. V případě, že spotřebitel platně odstoupí od kupní smlouvy dle bodu 6.1. těchto obchodních podmínek, je povinen do 14 dnů ode dne, kdy od kupní smlouvy odstoupil, vrátit zboží prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží pro svou povahu nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě, že spotřebitel platně odstoupí od kupní smlouvy dle bodu 6.1. těchto obchodních podmínek, vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující prodávajícímu zboží vrátí.

6.5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zboží kupujícímu nedodat do doby, než bude zboží kupujícímu doručeno, a to zejména z následujících důvodů:

– z důvodu naplnění výrobní nebo logistické kapacity

– jestliže objednávka kupujícího není kompletní (zejm. pokud kupující uvedl neúplné údaje nezbytné pro doručení zboží).

6.6. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího je prodávající oprávněn odeslat kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

7. Práva z vadného plnění a reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, je-li spotřebitel za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze s výhradou upozornění na odlišnost vzorku,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na e-mailu zakaznicky.servis@pivovary-lobkowicz.cz Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik kdy, jsou prodávajícímu doručeny všechny podklady dle bodu 7.4 těchto obchodních podmínek.

7.4. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy a sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění uplatňuje. V případě, že má zboží převzaté kupujícím vady, tj. neodpovídá kvalitě podle čl. 7. 2. těchto obchodních podmínek, musí kupující reklamovat zjevné vady vždy ihned při přijímání dodaného zboží, zatímco skryté vady musí být reklamovány bez zbytečného odkladu poté, co je kupující zjistí. V reklamaci musí kupující uvést, jak se zjištěné vady projevují. U reklamace množstevní vady ji musí kupující uplatnit spolu s předložením originálu uzavřeného balení. Při reklamaci zboží, dodaného v rozbitých lahvích, musí být tato vada uplatněna ihned při jejich přijímání spolu s předložením zbytků poškozených nebo rozbitých lahví. Podmínkou uznání reklamace prodávajícím je dodržení postupu uvedeného v tomto článku obchodních podmínek, jiná reklamace nemůže být uznána jako oprávněná.

7.5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Jestliže prodávající reklamaci neodmítne, vystaví spotřebitel potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci prodávajícího a spotřebitele, co je obsahem reklamace dle spotřebitele, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis prodávajícího nebo jím pověřeného pracovníka.

7.8. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.

7.9. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen spotřebitele informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

7.10. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně prodávajícího.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Nakládání s osobními údaji kupujícího podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

8.3. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu.

8.4. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

– požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.10. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky.

9. Spotřebitelské spory

9.10. Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem je možné řešit mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká zemědělská inspekce, popř. Česká obchodní inspekce. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy zakaznicky.servis@pivovary-lobkowicz.cz

10. Závěrečná ujednání 

10.10. Právní vztahy založené kupní smlouvou se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.11. Kupující bere na vědomí, že není oprávněn jakkoliv zasahovat do obsahu webových stránek.

10.12. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.13. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.14. Prodávající je oprávněn měnit jednostranně obsah smluvních podmínek. Pro uzavření kupní smlouvy jsou rozhodné smluvní podmínky, které jsou v okamžiku uzavření kupní smlouvy aktuálně účinné a zveřejněné na webovém rozhraní a s jejichž obsahem dal při uzavření kupní smlouvy kupující souhlas.

Je vám více než 18 let?

Potvrďte prosím, že je vám více než 18 let.